> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Assessment centre

Co je Assessment centre?

Assessment Centre (dále jen AC) je diagnosticko-výcvikové centrum, které se využívá k hodnocení stávajících a výběru nových pracovníků. Představuje nejspolehlivější instrument k určení schopnosti pracovníka plnit kvalifikované úkoly. Rozumí se tím proces, v rámci kterého se testuje vhodnost více uchazečů pro určitou pozici nebo který zjišťuje potenciál pracovníků společnosti pro další profesní rozvoj. Doporučený počet zúčastněných kandidátů je 12, ty v průběhu AC provází 4 až 6 pozorovatelů (externí poradci a vedoucí pracovníci zadávající společnosti) a 1 nebo 2 moderátoři.

Pozorovatelé sledují chování kandidátů při plnění různých úkolů a v nejrůznějších situacích a svá hodnocení písemně zaznamenávají. Každé AC je konstruováno individuálně na základě „převedení“ požadavků, kladených na konkrétní cílovou pozici, v co možná realitě nejbližší úkoly. Posouzení jednotlivých pozorovatelů jsou srovnávána a doplněna o výsledky psychologických testů a shrnuta v konečném výstupu. Na jeho základě se rozhoduje o vhodnosti toho kterého kandidáta. Závěr tedy nečiní pouze jedna osoba, ale celé grémium.

Společná cesta k Vašemu úspěchu:

Analýza pracovního místa a definování požadavků (včetně sociální kompetence)

Definování kritérií pro pozorování

Vypracování „na míru šitých“ AC-úkolů – nároky pozice převádíme do relevantních forem a vypracujeme metody hodnocení.

Trénink pozorovatelů – z řad interních vedoucích pracovníků

Organizace a realizace AC včetně pohovorů s kandidáty – zpětná vazba face to face

Kandidát je posuzován:

ve více situacích (skupinová diskuse, interview v páru, dopisní obálka, hraní rolí, přednes, referát, košík došlé pošty, případová studie, test, biograficko-diagnostický pohovor)

několika pozorovateli ( psycholog či personalista a interní vedoucí pracovníci )

komplexně – více dimenzí osobnosti ( sociální chování, intelekt, dynamika chování, chování ve stresu, osobnost, vztah k sobě samému, pracovní chování, …)Formy Assesment center

Výběrové AC

Výběr uchazečů o konkrétní pozici, rozlišujeme individuální a skupinové AC.

Diagnosticko-výcvikové AC

Seminář personálního rozvoje: Výběr a rozvoj stávajících vedoucích pracovníků společnosti či jejich nástupců a náhrad. Jako metoda s vysokou vypovídající hodnotou v oblasti předvídání výkonu v typických manažerských činnostech spojuje diagnostiku potenciálu s individuálním tréninkovým programem. To znamená, že se jednak testuje schopnost plnit náročnější úkoly, zastávat vedoucí pozici nebo dráhu specialisty a jednak se definují konkrétní opatření pro rozvoj konkrétního pracovníka. Tato schopnost se na základě takového zjištění rozvíjí.

Zvýšení sociální kompetence

AC představuje pro pozorovatele z řad vedoucích pracovníků společnosti možnost, jak za pomoci kompetentní podpory (personální poradci, psycholog,…) učinit správné personální rozhodnutí, účastníci pak poznávají své vlastní přednosti a slabé stránky, ve srovnání s profilem požadavků pro vyšší vedoucí pozice.

Test úspěchu

AC se realizuje opakovaně a podává tak výpověď o profesním růstu.Přednosti a přínos AC

Přínos AC

Přínos AC spočívá především v úplnosti získané informace a jejím využití nejen pro jednorázové rozhodnutí, ale o potenciálu pracovníka, jeho možném rozvoji a směřování.

Veškeré uvedené programy jsou sestavovány kompletně na základě požadavků a potřeb klienta, proto neuvádíme jejich detailní popisy. Na základě Vašeho požadavku Vám rádi zpracujeme konkrétní nabídku.

Možnosti využití

Výběr nových pracovníků

Hodnocení potenciálu stávajících pracovníků, vytváření týmů

Zhodnocení manažerského potenciálu společnosti, vytipování manažerských talentů

Analýza tréninkových potřeb

Rozvoj pracovníků a skupin, řízení kariéry

Předností metody Assessment centre je:

Několikanásobné hodnocení. Hodnocení kandidáta několika pozorovateli eliminuje subjektivní dojmy.

Úplnost hodnocení. Pozorována je osoba kandidáta v jeho jednání kompletně, člověk se neredukuje na základní rysy a izolované podmínky.

Orientace na chování. V AC jsou nasazovány především úkoly, které hodnotí konkrétní pracovní chování účastníků a úkoly jsou konstruovány tak, že lze chování pozorovat.

Spojení více metod. Aby se snížila pravděpodobnost chyb, jsou metody kombinovány. Požadavky cílové pozice jsou simulovány v několika rozdílných úkolech.

Svázanost s požadavky pracovního místa. Těžištěm hodnocení jsou požadavky konkrétního místa. Těžištěm hodnocení jsou požadavky konkrétního místa. Úkoly, realizované v AC, odráží skutečné situace, se kterými bude uchazeč na pozici konfrontován.

AC je řízení systematické a flexibilní. Chování kandidátů se posuzuje komplexně a systematicky, tzn. výkon i deficity jsou určeny kvalifikovanými a ověřitelnými metodami. AC je konstruováno pro konkrétní situaci v konkrétní společnosti a v tomto smyslu je flexibilní.

Validita. U osob, které absolvovaly AC, se porovnávají AC-hodnocení, které je charakterizují, s kritérii, které ovlivňují jejich další rozvoj.

> Vyhledávání
> Výběr
> Hodnocení
> Assessment centre

   • Co to je AC?

   • Formy AC

   • Přednosti AC


> Outsourcing
> Inzertní servis
> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi

ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej