> Home > O nás > Pro společnosti > Pro uchazeče \ volná místa > Reference > Kontakt
Pro společnosti \ Výběr pracovníků

O službě

Cílem výběru je získat a doporučit Vám takové kandidáty, kteří jak profesním, tak osobnostním profilem plně odpovídají Vašim požadavkům kladeným na obsazované pracovní místo. Za tímto účelem využíváme řadu tradičních i moderních metod.

Využíváme řadu tradičních i moderních metod pro výběr pracovníků, pro zajištění objektivity zjištěných charakteristik uchazečů tyto metody vzájemně kombinujeme.

Nabízíme Vám možnost převzetí kompletní odpovědnosti za proces výběrového řízení ve Vaší společnosti. Jako Vaši personální poradci jsme schopni navrhnout a „sestavit na míru“ harmonogram průběhu výběrového řízení pro Vaši společnost – projektu výběru uchazeče na konkrétní pracovní místo, a to jak z hlediska jeho struktury a formy, tak také věcného obsahu dotazníky, formuláře, praktické úkoly, zápisové archy, …) tak, aby odpovídal Vašim požadavkům na výběr vhodných uchazečů ve Vaší společnosti.


Největší předností dobře nastaveného a vedeného procesu výběrového řízení
je možnost efektivní komparace vyhodnocení zjištěných
charakteristik uchazečů.


Již v průběhu prvního kola výběrového řízení (či předvýběru) dbáme na jeho organizovanost, profesionalitu, úroveň a kulturu kontaktu s uchazeči. Prostřednictvím komunikace s uchazeči napomáháme vytvářet nejen image Vaší a naší společnosti, ale také přispíváme k přenosu Vaší firemní kultury.


Nabízíme opět několik variant spolupráce. Záleží jen na Vašich konkrétních
potřebách, v jaké míře a hloubce je využijete.


Všechny prezentované varianty vždy zahrnují odborné poradenství - doporučení optimálního postupu při realizaci jednotlivých projektů, včetně metody vyhledávaní a způsobu inzerce.Personální anamnéza - zhodnocení personálních dokumentů

Základní metodou personální anamnézy je analýza životopisu, který od uchazečů standardně vyžadujeme spolu s motivačním dopisem, kopiemi dokladů dosaženého vzdělání.

Posuzujeme schopnost uchazeče kvalitně se prezentovat v písemných materiálech. Nesledujeme pouze obsahovou stránku životopisu a výstižnost dat v něm obsažených, ale také jeho úpravu a vzhled.

Od uchazeče vyžadujeme vyplnění, námi zpracovaného, po obsahové stránce neustále vyvíjeného, osobního dotazníku. Vyplněný dotazník je základním předpokladem k pozvání uchazeče na výběrový pohovor do naší společnosti a našemu poradci slouží jako podklad k tomuto pohovoru. Životopis uchazeče důkladně porovnáváme s profilem pracovního místa.Výběrové interview

Na základě získaných informací dále uchazeč absolvuje výběrový pohovor pod vedením zkušeného a odborně vybaveného poradce.

Abychom zajistili maximální objektivitu takto získaných dat a mohli uchazeče následně porovnávat, je námi realizované interview řízené a částečně standardizované.

Do naší evidence tak vstupuje pouze takový uchazeč, který pohovor absolvuje úspěšně, to znamená, že z hlediska požadavků konkrétního pracovního místa vyhovuje nejen odborným, ale i osobnostním požadavkům.Testy

K posouzení kvality uchazečů využíváme nejrůznější testy, a to testy hodnotící jejich odbornou způsobilost k výkonu konkrétního pracovního místa (jazykové testy – ústní i písemné, test účetních znalostí, práce na PC, obchodní dovednosti, test pro mzdové účetní apod.).

Dále psychologické testy (Learyho test interpersonální diagnostiky, Hodnocení manažerských předpokladů apod.). V případě potřeby již dlouhodobě využíváme externě služeb dalších odborníků a renomovaných psychologů.Modelové situace

Doplnění výběrové fáze o modelové situace doporučujeme zejména pro pracovní místa s vyšší mírou odpovědnosti či předpokladu rozhodování v omezeném čase, nejrůznější obchodní pozice či pracovníky, kteří budou v častém kontaktu se zákazníky apod.

Vytváření modelových situací se vyznačuje vysokou flexibilitou a variantností, avšak pro potřeby výběru je nutno dbát na provázanost s požadavky pracovního místa.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

aplikace metod výběru v praxi a jejich kombinace


Převezmeme kompletní odpovědnost za proces výběrového řízení ve Vaší společnosti, které předchází důkladně pojatá realizace výběru (I. kolo výběru ) naším poradcem. Služba zahrnuje i zpracování a zveřejnění inzerce.

Poradce vede strukturované pohovory s vybranými kandidáty a zjišťuje jejich kvalitu (úroveň znalostí, jazyková vybavenost a osobnostní charakteristiky) a porovnává je s požadavky kladenými na obsazované pracovní místo.

Formou písemné prezentace – hodnocení Vám doporučíme max. 2 – 4 námi vybraných nejvhodnějších kandidátů, kteří se zúčastní pohovoru ve Vaší společnosti. Konkurenční výhodou našich služeb je doporučení pouze nejlepších - nejvhodnějších kandidátů, kteří svým profilem plně odpovídají požadavkům kladeným na obsazované pracovní místo pro Vaši společnost. Naši poradci kladou velký důraz nejen na důkladný výběr uchazeče, ale také na podání relevantních informací o Vaší společnosti, obsazovaném pracovním místě, stávajícím týmu, podnikové kultuře apod. tak, aby Vám ušetřili co nejvíce času. Naše uchazeče také podněcujeme k vyhledávání a zjišťování informací o Vaší společnosti.

V další fázi Vám můžeme být nápomocni při organizaci a následné prezentaci vybraných kandidátů.

Nabízíme Vám odbornou pomoc - moderování či pozorování Vámi vybraných kandidátů při vedení pohovorů přímo ve Vaší společnosti (v případě potřeby můžete bezplatně využit naše kanceláře v centru Prahy).

Zajistíme veškeré potřebné formuláře a dokumenty, organizační záležitosti, průběžné i konečné zhodnocení vhodnosti uchazečů až například po vyrozumění neúspěšných kandidátů.

Nabízíme Vám objektivní a nestranné posouzení a porovnání kandidátů externím zkušeným poradcem.

Následující služby můžete využívat také samostatně/jednotlivě, nejsou vázány na využití ostatních našich služeb.

Nespornou výhodou těchto služeb je výrazné snížení časové náročnosti činností spojených s výběrovými řízeními.ORGANIZAČNĚ-PORADENSKÝ SERVIS

předvýběr kandidátů

Váš poradce Vám doporučí nejefektivnější způsob inzerce a volbu média, zpracuje návrh inzerátu a zajistí jeho zveřejnění. Dále tato služba spočívá v tom, že zájemci své odpovědi na inzerát zasílají přímo na adresu poradce a ten veškeré materiály od uchazečů shromažďuje a následně třídí podle Vámi stanovených kritérií.

Zejména pokud jsou odpovědi na uveřejněný inzerát početné, je analýza a hodnocení personálních dokumentů časově velmi náročná. Realizaci výběrového řízení ve Vaší společnosti tedy předchází fáze předvýběru (I.kolo výběru), kterou za Vás provádí náš poradce. Osobní pohovory s doporučenými kandidáty si provádíte již Vy sami.

Zvolený postup a kombinace využitých metod závisí na dohodě o konkrétním projektu a může například zahrnovat následující kroky:

shromáždění, třídění dle Vámi zadaných kritérií a následné předání materiálů vhodných uchazečů do Vaší společnosti (využívá se například v případě, pokud očekáváte početnou odezvu na Váš inzerát).

shromáždění, třídění dle Vámi zadaných kritérií a předvýběr uchazečů na základě analýzy došlých životopisů (sledování vhodnosti uchazeče prostřednictvím porovnávání jeho životopisu s profilem pracovního místa, srovnání s dalšími uchazeči či dalšími zadanými požadavky klienta). Předvýběr může také být doplněn o telefonický nebo osobní kontakt s uchazeči (doplnění, rozšíření či ověření zaslaných údajů, podávání informací uchazečům apod.).

odmítnutí neúspěšných kandidátů – všechny kandidáty, které Vám k osobní prezentaci nebudeme doporučovat, vyrozumíme.

V průběhu projektu Vás poradce průběžně informuje o aktuálním množství a kvalitě odezvy na Váš inzerát. Prezentace takto předvybraných kandidátů je formou souhrnné tabulky, která vždy obsahuje přehledně setříděné základní údaje o těchto kandidátech (bydliště, věk, počet let praxe, …) a dále může, na základě Vašich konkrétních požadavků, například zahrnovat srovnávací analýzu dalších Vámi zvolených kritérií.ADMINISTRATIVNĚ-PORADENSKÝ SERVIS

administrativní zpracování odezvy na inzerát

Váš poradce Vám doporučí nejefektivnější způsob inzerce a volbu média, zpracuje návrh inzerátu a zajistí jeho zveřejnění (viz. kompletní inzertní servis). Dále tato služba spočívá v tom, že zájemci své odpovědi na inzerát zasílají přímo na adresu poradce a ten veškeré materiály od uchazečů shromažďuje a následně třídí podle Vámi stanovených kritérií. Zejména pokud jsou odpovědi na uveřejněný inzerát početné, je analýza a hodnocení personálních dokumentů časově velmi náročná. Osobní pohovory s doporučenými kandidáty si provádíte již Vy sami.

Zvolený postup a kombinace využitých metod závisí na dohodě o konkrétním projektu a může například zahrnovat následující kroky:

shromáždění, třídění dle Vámi zadaných kritérií a následné předání materiálů vhodných uchazečů do Vaší společnosti - využívá se právě v případě, pokud očekáváte početnou odezvu na Váš inzerát.

odmítnutí neúspěšných kandidátů – všechny kandidáty, které Vám k osobní prezentaci nebudeme doporučovat, vyrozumíme.

V průběhu projektu Vás poradce průběžně informuje o aktuálním množství a kvalitě odezvy na Váš inzerát.Assessment centre

použití Assessment centre je popsáno ve zvláštní kapitole

> Vyhledávání
> Výběr pracovníků

   • O službě

   • Personální anamnéza

   • Výběrové interview

   • Testy

   • Modelové situace


   • Výběrové řízení

   • Organizačně-p. servis

   • Administrativně-p. s.

   • Assessment centre


> Hodnocení
> Assessment centre
> Outsourcing
> Inzertní servis
> Kariérové poradenství
> Spolupráce s námi
ConVerta Consulting s.r.o.
Žateckých 3
140 00 Praha 4

converta@converta.cz
> Home     > Nahoru     > Pro společnosti © 2006, design Ondřej